Assembly Instructions – Vitavia VM0055-FL_092.01.1808 – Freya Low Threshold-1